Avgifter

För bästa resultat rekommenderar Journalistcoacherna en coachning som omfattar sex träffar under loppet av fem/sex månader.
 Andra varianter är givetvis också möjliga. Deltagare och coach kommer överens om vilket upplägg som passar bäst för syftet med coachningen.

Avgiften för ett coachningsprogram om sex träffar är 6 000 kr (exkl moms).

Coachningen inleds med ett möte där coach och deltagare lär känna varandra och kommer överens om coachningens inriktning, ambitionsnivå och upplägg i övrigt. Mötet är kostnadsfritt.

Om ett coachningsprogram avbryts på deltagarens initiativ är förstahandsalternativet att en annan coach inom Journalistcoacherna fullföljer programmet. Om det finns orsaker till avbrottet som deltagaren inte råder över, t ex sjukdom, icke förutsedd flytt och liknande, medges återbetalning av den icke genomförda delen av omgången. Om programmet avbryts av coachen, återbetalas redan inbetald avgift motsvarande den del som inte fullföljts.

Journalistcoacherna erbjuder också coachning i grupp. I normalfallet får deltagarna själva sätta samman en grupp och gemensamt komma överens med coachen om upplägg och villkor. Avgiften per deltagare i gruppcoachning reduceras då i förhållande till gruppens storlek.